Butlletins i certificacions

  • Electricitat: El butlletí elèctric és un document que certifica que la instal·lació elèctrica es troba en bon estat i compleix la normativa corresponent  (RD 842/2002, REBT/2002 i anteriors) en matèria de seguretat. Aquest document recull les característiques de la instal·lació elèctrica
  • Aigua: El butlletí d’aigua és un document que certifica que la instal·lació es troba en bon estat i compleix la normativa vigent en matèria de seguretat. Aquest document recull les característiques de la instal·lació. És necessari per realitzat un alta de subminitrament d’aigua.
  • Gas:
  • Cèdula d’habitabilitat: La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa corresponent (RD 141/2012 i anteriors).